Styrelsen

Styrelsen skall bestå av högst tre ledamöter utsedda för tre år i sänder, vilka företrädesvis skall väljas bland donators manliga avkomlingar. Därjämte får högst tre suppleanter utses för ett år i sänder. Styrelsen sammanträder normalt två gånger per år, vanligen i april/maj och november.

Styrelsens har för närvarande följande medlemmar:

Oscar von Sydow, ordförande
Henrik von Sydow
Douglas von Sydow
Ingvar Dahlberg
Gert Andréen
Cecilia Sundberg