Mary von Sydows Musikstipendier vid
Göteborgs Konserthus och GöteborgsOperan

Musikstipendierna skall användas för vidareutbildning inom eller med anknytning till yrket. Stipendium kan således sökas för att inom eller utom Sverige ta lektioner, genomgå kurser, göra studiebesök kopplade med utbildningsmoment mm.

Stipendiebelopp

Upp till 400 000 kr, varav max 200 000 kr vid vardera Konserthuset och GöteborgsOperan. Beloppet fördelas på ett antal stipendier av varierande storlek.

 

Vem kan söka

Stipendierna kan sökas av

  • musiker inom GSO, anställda i Symfoniska kören och annan personal, som är engagerad i Konserthusets olika produktioner.
  • sångare, dansare och musiker samt annan personal, som är engagerad i Operans olika produktioner.

Ansökan kan göras såväl enskilt som av grupper. Även den som tidigare erhållit stipendiet är välkommen med en ansökan.

Beviljat stipendium skall normalt användas före utgången av året efter det år varunder stipendiet beviljades.

Ansökningstid och nödvändiga uppgifter

Ansökningstid: 1 augusti – 20 september
Ansökningsformulär finns tillgängliga under ansökningsperioden.

Din ansökan skall kompletteras med koncentrerad meritförteckning/CV och eventuellt ytterligare information om ändamålet för ansökan.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Allmänna råd och anvisningar

1.   Stiftelsen vill i första hand premiera ansökningar som avser studier för förkovran inom ett område där den sökande har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet. En sådan kompetenshöjning kan i vissa fall avse en nödvändig breddning med avseende på nya repertoarområden etc.

2.  Viktigt är att utbildningsaspekten preciseras så väl som möjligt, både till innehåll och kostnader.

3.   Studieresor måste ha koppling till lektioner, deltagande i repetitioner eller seminarier, besök hos instrumentmakare eller ateljéer eller motsvarande. Vi förstår att det kan vara utvecklande att lyssna till en annan orkester eller operaföreställning, men litet mer konkret utbildningsinnehåll fordras.

4.   Stiftelsen kan av formella skäl inte påta sig arrangörs- eller arbetsgivaransvar i förhållande till föreslagna aktiviteter.

5.   Stiftelsen bekostar inte sådant som bör åvila arbetsgivaren dvs normal  fortbildning för personal.

6.   Om ni planerar att ansöka för en grupp, diskutera med arbetsgivaren så att denne är införstådd och beredd att underlätta realiserandet av projektet.

Ytterligare upplysningar om stipendierna kan erhållas av
Ingvar Dahlberg 0709-394499
eller e-post info@maryvonsydowstiftelsen.se

 

Hur hanterar vi ansökningar

Stiftelsen beaktar i största möjliga omfattning Dataskyddsförordningen (GDPR). Personliga uppgifter i ansökan delges endast den mindre grupp, som på styrelsens uppdrag bereder ansökningarna och utformar förslag till stipendiater. Uppgift om bankkonto vidarebefordras i samband med utbetalning till Stiftelsens bankförbindelse SEB.
Bifallna ansökningar sparas så länge som de behövs för utbetalning, bokföring, revision och dokumentation av Stiftelsens verksamhet.

Den som inger ansökan accepterar ovanstående hantering av uppgifter i ansökan. Skulle en sökande invända mot att vissa uppgifter i ansökan hanteras på detta sätt, skall det framgå av ansökan.

För ytterligare information kontakta:
Ingvar Dahlberg 0709-394499
eller e-post  info@maryvonsydowstiftelsen.se

Adress:
Stiftelsen Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond,
c/o SEB Stiftelser, 405 04 Göteborg

Mary von Sydow Music Scholarships at
the Gothenburg Concert Hall and the Gothenburg Opera

Apply for Mary von Sydow Music Scholarships at the Gothenburg Concert Hall and the Gothenburg Opera.

Do not miss the opportunity to get a scholarship for further education in your profession/ or project !

The application period is August 1 – September 20
Application forms are available during the application period.

Who can apply?
Musicians in GSO as well as members of the Gothenburg Symphony Choir and staff at the scene related departments, who are employed by or have a multi-year employment at the Gothenburg Concert Hall.
Singers, dancers and musicians, as well as staff at the scene related
departments, who are employed by or have a multi-year employment at the Gothenburg Opera.

Applications can be made either individually or by groups. Also those who have previously been awarded a grant are welcome to apply.

At least 5 scholarships divided from the total sum of max 200,000 SEK at each institution.

Granted scholarships shall normally be used before the end of the year following the year in which the scholarship was granted.

Your application should contain:

  • Name, address, telephone number and email address
  • Year of birth
  • Description of your intention for further education or project, including an estimated sum for your further education/ project.
  • Your CV/ resume (short version) and other relevant information (File upload)

 

WE WANT TO ENCOURAGE AS MANY AS POSSIBLE TO APPLY AND WE LOOK FORWARD TO YOUR APPLICATIONS.

General information for application

1. The foundation primarily wishes to approve applications relating to studies within the field where the applicant is presently artistically engaged in and/or a field where the applicant is looking to be engaged in the future.

2.  The proposed studies should be as precise as possible relating to content and cost

3. Any travel applied for should be related to lessons, participation in rehearsals or seminars or similar activities. We realize that listening to other orchestras or opera performances is developing and rewarding but a certain study aspect is also required.

4. For administrative reasons Mary von Sydow’s foundation cannot enter into any employer/employee contract with an applicant or a group of applicants.

5. If you plan to apply as a group we recommend that you discuss with your employer before applying so that the employer is prepared to facilitate the project.

How we handle applications
Mary von Sydow’s foundation will adhere to our GDPR rules.
This means that your application and your personal data will only be distributed to a small group of people who are directly involved with the review of applications received.
Approved applications are only saved as long as needed for payment, accounting and other documentation required by the relevant governing authorities.
By submitting an application, the applicant agrees with the above procedure, if the applicant however wishes to make an exception to these regulations this should clearly be stated in the application.

For further information contact:
Ingvar Dahlberg 0709-394499
or info@maryvonsydowstiftelsen.se

Address: Mary von Sydows Musikstipendier
c/o SEB stiftelser
405 04 Göteborg