Bidragspolicy

Av tradition är stiftelsens geografiska verksamhetsområde i princip begränsat till Västsverige och enligt donators anvisningar tillgodoser stiftelsen huvudsakligen ändamål i Göteborg. Ansökningar registreras i dataregister i den mån så behövs för att underlätta behandling, utbetalning mm. Den som inger ansökan förutsätts medge dataregistrering.

Läs om stiftelsens Behandling av personuppgifter (GDPR) och cookies

Stiftelsen meddelar endast beslut rörande ansökningar som har beviljats.

Normalt gäller att om besked inte erhållits senast 31 maj resp. 15 december har ansökan inte beviljats.
Ansökningshandlingar återsänds inte.

Vetenskaplig forskning och utbildning

Stiftelsens verksamhet är huvudsakligen inriktad på stöd till forskning vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Väsentlig del av forskningsanslagen avser fleråriga projekt, främst inom Sahlgrenska akademin. För närvarande beviljar inte styrelsen bidrag till doktoranders deltagande i konferenser om inte deltagandet ingår i projekt som stöds av stiftelsen. Inte heller beviljas bidrag till studier på grundnivå (dvs studier t o m master), utlandspraktik och collegestudier.

Genom ”Sommarforskningsstipendier” vill stiftelsen stimulera intresset för medicinsk forskning och bereda läkarstuderande möjlighet att under senare delen av sin utbildning pröva på handledd forskning. Dessa stipendier utannonseras i början av vårterminen genom Sahlgrenska akademin med särskild ansökningstid.

Med Handelshögskolan har stiftelsen samarbete såväl inom forskning som i fråga om utlandsstudier. Även för dessa anslag och stipendier gäller särskild utannonsering via Handelshögskolan.

Konstnärlig utbildning stöds genom årliga stipendier mm i samarbete med Högskolan för scen och musik, GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker.

Ansökan vetenskaplig forskning och utbildning

Ansökan skall ge en klar bild av

  • Ändamålet och planerad tid för genomförandet
  • Sökt belopp och hur övriga kostnader, som är förenade med genomförandet, kommer att täckas
  • Sökandens kvalifikationer
  • Referenser eller annat som åberopas som stöd för ansökan.

Bidrag till behövande

I beskrivningen av stiftelsens ändamål ingår att den skall utöva hjälpverksamhet bland behövande. Detta gör stiftelsen för närvarande genom bidrag till väletablerade hjälporganisationer för att främja deras hjälpverksamhet.
Stiftelsen beviljar således själv inte ekonomiska bidrag till behövande.

 

Ansökningshandlingar och beslutsinformation

Ansökningsformulär kan laddas ned under rubriken Ansökningar (Forskning och utbildning).

Beslut meddelas endast avseende ansökningar som har beviljats. Normalt gäller att om besked inte erhållits senast 31 maj resp. 15 december har ansökan inte beviljats. Ansökningshandlingar återsänds inte.

För musikstipendier se Musikstipendier/Music awards

Ansökningstider och beslut

Styrelsen sammanträder vanligen i april/maj och november. Ansökningar skall vara styrelsen tillhanda senast 31 mars resp. 30 september.
För stipendier, som utannonseras särskilt, gäller de ansökningstider, som anges i utannonseringen. Styrelsens arbetsutskott fattar mellan styrelsesammanträdena beslut i vissa frågor. Normalt gäller att om besked inte erhållits senast 31 maj resp. 15 december har ansökan inte beviljats.

Mer information

Frågor kan sändas per mail till styrelsen.

Använd vårt kontaktformulär.