Stiftelsen Mary von Sydows stipendium på postdoktorsnivå, information och anvisningar för ansökan

Stiftelsen Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond utlyser max tre stipendier à 100 000 kr för nydisputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som disputerat vid Göteborgs universitet.

Stipendierna är avsedda att ge nydisputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att utarbeta ansökan om forskningsprojekt till externa finansiärer som Vetenskapsrådet. Som nydisputerad räknas den som disputerat tidigast 3 år före ansökningstidens utgång. För att komma i fråga ska sökande inte inneha fast tjänst vid lärosätet.

 

Ansökan

Ansökningstid 15 augusti – 15 september
Ansökan skall göras på särskild bankett som laddas ned från SEB:s ansökningsportal.
Blanketten utgörs av PDF-filer som kan ifyllas på dator.

Ansökan kommer att bedömas av stiftelsens styrelse och de externa, kvalificerade personer som stiftelsen anlitar.
Beslut kan påräknas senast under november månad.
Efter beslut om tilldelning meddelas mottagaren skriftligen om detta. Härefter sker överföring av medlen till mottagarens personliga bankkonto i god tid före beräknad projektstart. Observera att utbetalning endast görs till svenskt bankkonto.

Till blanketten skall bifogas följande bilagor (Jfr nedan)

 • utförlig projektbeskrivning
 • kortfattad CV, varav skall framgå födelseår, doktorsexamen och år, institution och fakultet i förekommande fall, samt telefon och mailadress
 • Publikationslista
 • Examensbevis för doktorsexamen

Observera att varje ruta på blanketten måste fyllas i för att man skall kunna gå
vidare. Man måste fylla i text i vissa rutor även om de inte behövs för denna ansökan. Har du ingen information att ge kan du sätta ett kryss (x) i rutan.

Skulle förutsättningarna för stipendiets användning ändras, skall besked härom lämnas till stiftelsen och ej förbrukade stipendiemedel återbetalas.
Skulle sökande få medel från annan finansiär för samma projekt skall av stiftelsen tilldelat stipendium omgående återbetalas. Kontakta SEB Stiftelser för anvisningar om hur detta skall göras.

Kommentarer till de olika stegen i ansökan

Du klickar på Påbörja ny ansökan för att starta din ansökan.

 1. Sökande och kontaktuppgifter: här fyller du i dina personuppgifter
 2. Under ”Ansökan avser” skriver du Postdoktorprojekt
 3. Under ”Ändamål” anger du en kort, lättbegriplig rubrik till det planerade projektet
 4. Under ”Beskrivning” ger du en kort sammanfattning av projektet
 5. Under ”Sökt belopp” anger du stipendiebeloppet 100 000 kr
 6. Budget, sätt ett X
 7. Ange tidsplan för genomförandet
 8. Referenser: här avses namn mm på personer som har kännedom om din forskning
 9. Bankuppgifter: Ange bank samt svenskt clearingnummer och kontonummer
 10. Övriga bilagor: det är det här du bifogar alla bilagor
  · projektbeskrivning,
  · examensbevis för doktorsexamen,
  · publikationslista,
  · kort CV varav det skall framgå födelseår, doktorsexamen och år, institution och fakultet i förekommande fall, telefon och mailadress

OBS! Om obligatorisk information eller bilagor saknas kommer stiftelsen inte att granska din ansökan. Tänk särskilt på detta om du lämnar in din ansökan nära deadline och därmed inte har möjlighet att komplettera din ansökan i efterhand!

Om du stöter på tekniska problem eller upplever att ansökningsprocessen är otydlig ber vi dig att kontakta supporten via hjälpformuläret som du hittar längst upp till höger på sidan.

Deadline för ansökan är 15 september. Besked kan väntas senast under november månad.