Välkommen till Stiftelsen Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond

På denna sida finner du information angående stiftelsens ändamål, styrelse och instruktioner för ansökningsförfarandet.

ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är:

  • Främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning
  • Främja vetenskaplig undervisning eller forskning
  • Utöva hjälpverksamhet bland behövande och främja vård av behövande ålderstigna sjuka eller handikappade
  • Främja rikets försvar

Styrelsen skall företrädesvis tillgodose ändamål i Göteborg.

ANSÖKNINGSTIDER OCH BESLUT

Styrelsen sammanträder vanligen i april/maj och november.
Generella ansökningstider är 1 februari – 31 mars
samt 1 augusti – 30 september.
Vid beredning av ansökningar anlitar stiftelsen vid behov sakkunniga personer.

Vissa stipendier, t ex sommarforskning vid Sahlgrenska akademin och musikstipendierna vid Göteborgsoperan och Göteborgs Konserthus, utannonseras särskilt med angivande av gällande ansökningstider.
Styrelsens arbetsutskott fattar mellan styrelsesammanträdena beslut i vissa frågor.
Normalt gäller att om besked inte erhållits senast 31 maj resp. 15 december har ansökan inte beviljats.