Välkommen till Stiftelsen Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond

På denna sida finner du information angående stiftelsens ändamål, styrelse och instruktioner för ansökningsförfarandet.

ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är:

Främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning
Främja vetenskaplig undervisning eller forskning
Utöva hjälpverksamhet bland behövande och främja vård av behövande ålderstigna sjuka eller handikappade
Främja rikets försvar
Styrelsen skall företrädesvis tillgodose ändamål i Göteborg.

_____________________________

Hjälpverksamhet bland behövande utövar stiftelsen för närvarande genom bidrag till vissa väletablerade hjälporganisationer för att främja deras hjälpverksamhet.
Stiftelsen beviljar således själv inte ekonomiska bidrag till behövande.

ANSÖKNINGSTIDER OCH BESLUT

Styrelsen sammanträder vanligen i april/maj och november.
Generella ansökningstider är 1 februari – 31 mars
samt 1 augusti – 30 september.
Vid beredning av ansökningar anlitar stiftelsen vid behov sakkunniga personer.

Vissa stipendier, t ex sommarforskning vid Sahlgrenska akademin och musikstipendierna vid Göteborgsoperan och Göteborgs Konserthus, utannonseras särskilt med angivande av gällande ansökningstider.
Styrelsens arbetsutskott fattar mellan styrelsesammanträdena beslut i vissa frågor.
Normalt gäller att om besked inte erhållits senast 31 maj resp. 15 december har ansökan inte beviljats.