Bidragspolicy

 

Av tradition är stiftelsens geografiska verksamhetsområde i princip begränsat till Västsverige och enligt donators anvisningar tillgodoser stiftelsen huvudsakligen ändamål i Göteborg. Ansökningar registreras i dataregister i den mån så behövs för att underlätta behandling, utbetalning mm. Den som inger ansökan förutsätts medge dataregistrering.

I görligaste mån besvarar stiftelsen ansökningar men förbehåller sig rätt att ibland endast meddela bifall.

Normalt gäller att om besked inte erhållits senast 15 maj resp. 15 december har ansökan inte beviljats.
Ansökningshandlingar återsänds inte.

ax_IMG_7559

Utbildning och vetenskaplig forskning

Stiftelsens verksamhet är huvudsakligen inriktad på stöd till forskning vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Väsentlig del av forskningsanslagen avser fleråriga projekt, främst inom Medicinska fakulteten. För närvarande beviljar inte styrelsen bidrag till doktoranders deltagande i konferenser om inte deltagandet ingår i projekt som stöds av stiftelsen. Inte heller beviljas bidrag till studier på grundnivå, utlandspraktik och collegestudier.

Genom ”Sommarforskningsstipendier” vill stiftelsen stimulera intresset för medicinsk forskning och bereda läkarstuderande möjlighet att under senare delen av sin utbildning pröva på handledd forskning. Dessa stipendier utannonseras i början av vårterminen genom Medicinska fakulteten med särskild ansökningstid.

Med Handelshögskolan har stiftelsen samarbete såväl på doktorandnivå som i fråga om utlandsstudier för studenter på ekonomilinjen. Även för dessa stipendier gäller särskild utannonsering via Handelshögskolan.

Konstnärlig utbildning stöds genom årliga stipendier mm i samarbete med Högskolan för scen och musik, Akademin Valand, GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker.

Choir_IMG_0012

Bidrag till behövande

På grund av det stora antalet ansökningar beviljas bidrag för närvarande endast till i Göteborg och dess kranskommuner bosatta personer. I bidragsverksamheten beaktar stiftelsen det uttalande, som Skatteverket gjorde december 2013 i anslutning till Riksdagens beslut om ändring av skattereglerna för stiftelser och ideella organisationer.

Bland sökande prioriterar stiftelsen för närvarande ensamstående med minderåriga barn samt äldre personer med låga inkomster.

För att ansökan skall behandlas skall ansökan klart redovisa den sökandes och makes eller sambos ekonomiska situation. Noggranna uppgifter måste lämnas om inkomster, tillgångar och skulder samt andra förhållanden, t ex sjukdom, som kan motivera bidrag. Kopia av senaste självdeklaration alternativt slutskattebesked skall bifogas. Intyg från kurator och eller läkare bör gärna bifogas.

 

Ansökan

Ansökan skall ge en klar bild av

  • Ändamålet och planerad tid för genomförandet
  • Sökt belopp och hur övriga kostnader, som är förenade med genomförandet, kommer att täckas
  • Sökandens kvalifikationer
  • Referenser eller annat som åberopas som stöd för ansökan.

Ansökningshandlingar

Ansökningsformulär i PDF-format kan laddas ner från denna länk: Ansökningsblanketter

PDF-filen kan fyllas i direkt på Din dator.

Ansökningstider och beslut

Styrelsen sammanträder vanligen i april/maj och november. Ansökningar skall vara styrelsen tillhanda senast 31 mars resp. 30 september. För stipendier, som utannonseras särskilt, gäller de ansökningstider, som anges i utannonseringen. Styrelsens arbetsutskott fattar mellan styrelsesammanträdena beslut i vissa frågor. Normalt gäller att om besked inte erhållits senast 15 maj resp. 15 december har ansökan inte beviljats.

Mer information

Frågor kan sändas per mail till styrelsen.

Använd gärna vårt kontaktformulär.